КОСМОС ШИПИНГ

Варна, ул. Петко Каравелов 6
052616010

 https://www.cosmosltd.com

 

 

 

 

 

COSMOS SHIPPING was established in 1993 as a sole proprietorship offering ship brokerage and agency services. It has been growing ever since then to become now one of the most reputable private Bulgarian shipping companies active in the sphere of ship management, operation and chartering, incorporating professionals in the shipping business keen to prove their abilities and professional skills. Focus on modern technology and customer satisfaction is the major drive for the company development.

На 22.0.5.2017г. „ Космос Шипинг” ЕООД сключи договор Договор № BG05M9OP001-1.008-2259-C01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура BG05M9OP001-1.008, наименование на процедура – ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, Приоритетна Ос – Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места.
Наименование на проекта: Добри и безопасни условия на труд в „Космос Шипинг”АД.
Общата цел на проекта е подобряване на работната среда и осигуряване на безопасни условия на труд на заетите лица в „Космос Шипинг” АД. Осъществяването на проекта цели да доведе до поддържане и непрекъснато усъвършенстване на качеството, здравословната и безопасна работна среда.

Целта ще бъде осъществена чрез оптимизация на работните процеси посредством въвеждане на гъвкави форми на заетост, въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 години), въвеждане на мерки за развитие на кадрите по отношение на планиране на обучения, управление на кариерата, планиране и осъществяване на мерки за учение през целия живот, въвеждане на нови практики за обезпечаване на човешки ресурси, обезпечаване на предприятието със софтуер за управление на човешките ресурси, включително разработване и внедряване на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд и сертифицирането и съгласно стандарта BS OHSAS 18001:2007.

Осъществяването на проекта щe отговори на нуждата на целевата група от добра и безопасна работна среда, гъвкави форми на заетост, обучение и самоусъвършенстване, адаптиране към изискванията на съвременните условия за работна среда и пазар на труда.
Проекта е на стойност 57 649 лева, от които 57 649 лева безвъзмездна финансова помощ и 0 лева собствен принос, в това число разходи по линия на ЕСФ в размер на 57 649 лева.