ПЕТРОЛ АД

гр. София, бул. Черни връх 43
029690300
delovodstvo@petrol.bg
https://www.petrol.bg

 

 

 

 

 

 

 

Създадена преди 85 години, „Петрол“ АД заема лидерска позиция в дистрибуцията на горива на дребно в България. Днес компанията е:

 • сред първите частни компании в България по приходи от продажби;
 • сред най-големите частни инвеститори в страната;
 • сред дружествата с най-голяма капитализация на Българската фондова борса;
 • сред най-големите частни данъкоплатци;
 • сред десетте най-големи работодатели в страната.

Акционерният капитал на „Петрол“ АД възлиза на 109,249,612 (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванайсет) лева, разпределен в 27 312 403 (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три) броя акции с номинална стойност от 4 (четири) лева всяка. „Петрол“ АД е сред най-големите български публични компании по пазарна капитализация.

В унисон с европейската бизнес-практика и като част от политиката си на прозрачност, Управителният съвет на „Петрол“ АД публикува финансовите резултати на компанията на всеки три месеца. Целта е да бъдат запознати инвеститорите и обществото с развитието на дружеството, съобразно възприетите в света стандарти за комуникация на публичните компании. През 2003 г. дружеството получи награда за емитент на годината, предоставящ най-пълна и точна корпоративна информация на Българската фондова борса.

С повече от 330 бензиностанции под марката „Петрол“, равномерно разпределени в цялата страна, компанията има най-добре развитата мрежа за дистрибуция на горива на дребно в страната.  „Петрол“ АД поддържа конкурентни цените на горивата, не само следвайки международната конюнктура, а и като част от своята политика на коректност към клиентите.

История на „Петрол“ АД – традицията ражда традиция

В началото на ХХ век в някои от най-големите градове на страната, благодарение на търговските контакти с европейските страни и на възрожденския дух на образовани млади мъже, започва индустриално оживление. То е най-ярко изразено в крайдунавския град Русе, където се поставя началото на българската петролна промишленост.

Братя Вешкови построяват рафинерия със свои средства и образуват Първата българска петролна индустрия.

През 1921 г. американската компания „Стандарт ойл“ открива в Бургас първата фабрика за производство на варели и пакетиране. „В интерес на клиентите беше всички компании да се съберат и да действат заедно, без да разпиляват усилията си. Така беше създаден „Петрол“ – от всички участници на пазара, в споразумение с българското правителство“, спомня си Джон Купър, служител по това време в „Шел“.

Рождената дата на Българското акционерно дружество „Петрол“ е 1 април 1932 година. Първоначално дружеството използва складовата база на един от акционерите, като постепенно инвестира и изгражда нови съоръжения.

През 1947 г. Първа българска петролна индустрия се национализира. На 18 февруари 1948 г. Великото народно събрание приема Закон за държавния монопол над петролните продукти. На 9 март 1948 г. на базата на съществуващите частни и акционерни дружества се създава държавно снабдително предприятие „Петрол“. Целта е да се ограничи обогатяването на бившите собственици, а предназначението е да снабдява народното стопанство с необходимите петролни деривати чрез поделенията в страната. То постепенно разширява своята дейност, построяват се бензиностанции и петролни бази на територията на цялата страна. През 1986 година обединението се преобразува в комбинат „Петрол“, който е включен в структурата на Стопанско обединение „Химснаб“.

През 1990 г. въз основа на новото законодателство комбинатът се реорганизира в държавна фирма „Петрол“, а на 1 юли 1992 г. се учредява еднолично акционерно дружество „Петрол“ с изцяло държавна собственост. В резултат на проведената масова приватизация около 25 % от акциите на дружеството преминават в собственост на приватизационни фондове и индустриални акционери.

На 10 юни 1997 г. е учредено, или по-точно възстановено, акционерно дружество „Петрол“. След близо двегодишни процедури за приватизация на 1 юли 1999 г. приключи и продажбата на мажоритарния пакет акции. Петдесет и един процента от акциите на държавата бяха продадени на Международен консорциум „България“. Сделката стана факт на 4 август 1999 г., когато компанията е приватизирана от консорциума, воден от „Нафтекс България Холдинг“ АД и включващ ОМВ (Австрия) и „Петрол Холдинг Груп“ АД. Впоследствие „Нафтекс България Холдинг“ АД увеличава дела си в „Петрол“ АД, като изкупува дяловете на останалите участници в консорциума.

 

ДЕЙНОСТИ:

Основните дейности на компанията са:

 • продажба на горива на дребно,
 • продажба на стоки,
 • поддръжка на съоръжения за продажба на горива.

„Петрол“ АД реализира приблизително 17% от продажбите на дребно на петролни продукти в България чрез най-голямата мрежа бензиностанции, която се състои от повече от 330 търговски обекта на територията на цялата страна. Бензиностанциите са интегрирани чрез най-съвременни комуникационни решения като сателитен пренос на данни чрез VSAT система, модерни електронни системи с фискална памет, както и картови системи за разплащания.
С цел подобряване на своята дейност компанията работи за осигуряване на максимално високо качество на горивата, инвестира в строителство и модернизиране на мрежата от бензиностанции и развива своята партньорска програма. Въведените фирмени технически, метрологични и екологични стандарти в търговските обекти на дружеството покриват всички изисквания на Европейския съюз.

 

Мисия

Мисията на „Петрол“ АД е да реализира стабилен растеж на доходността на своите акционери в дългосрочен план, ангажирайки се с отговорност към своите клиенти, служители, партньори и към обществото като цяло.

Ръководството на компанията залага изключително на високия професионализъм, на етичност и коректност към своите партньори за постигането на амбициозните корпоративни цели. Управлението на „Петрол“ АД се ръководи от стремежа към високо качество. Всички проекти, включени в инвестиционната програма на дружеството, се реализират чрез иновативни решения и съгласно най-високите международни стандарти, включително и при защитата на околната среда.

Бизнес философията на ръководството на „Петрол“ АД е развитието на дружеството като голяма публична компания да бъде еталон за българския капиталов пазар. Яснотата за бъдещото развитие и дивидентната политика, използването на инструментите на облигационния пазар, прилагането на международните счетоводни стандарти и международни одити, съвместно с използването на най-модерните високотехнологични управленски и комуникационни решения, са гаранция за акционерите, че са собственици на компания от нов тип и с огромен потенциал.

Цели

В съвременните пазарни условия, при засилващата се конкуренция на пазара и все по-високи изисквания на потребителите, „Петрол“ АД оценява, че успешен бизнес и стабилно развитие са възможни само чрез предлагането на продукти и услуги с качество, съответстващо на нуждите и очакванията на нашите потребители.

Стремим се да осигурим качествени продукти и услуги и да не ощетяваме околната среда с осъществяваните дейности и процеси.

ЗА УСПЕШНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАШИТЕ ЦЕЛИ ФУНДАМЕНТАЛНО ВАЖНИ СА НЯКОЛКО ОСНОВНИ ФАКТОРА: СЪТРУДНИЦИ, ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ЕКОЛОГИЧНОСТ И ПЕЧАЛБИ.

Ръководството на компанията оценява, че постигането им е възможно само чрез ефективна интегрирана система за управление на качеството и околната среда, базирана на изпитаните и утвърдени принципи на ISO 9001 и ISO 14001.

Това налага:

 • активно участие на целия ръководен персонал, който трябва да определя и преглежда насоките, целите и задачите, и да създаде средата, в която персоналът да е в състояние активно да допринесе за постигане на целите;
 • въвличане на персонала от всички нива и използване на неговия потенциал в полза на дружеството, осигуряване на възможности за неговото обучение, осведоменост и компетентност;
 • прецизно определяне и овладяване на всички необходими за системата за управление процеси, тяхната последователност и взаимовръзки, прилагане на системен подход за тяхното управление;
 • прилагане на действия за набиране на обективна информация и за анализ на данните за протичането на процесите, за постигането на съответствие с изискванията на потребителите, ефективността на системата, планиране и реализиране на непрекъснати подобрения;
 • изграждане на взаимноизгодни отношения с нашите доставчици;
 • ангажираност за съответствие с приложимите изисквания по околната среда за предотвратяване на замърсяването;
 • непрекъснато подобряване на ефикасността на системата за управление на качеството и околната среда.