САКСА ООД

гр. Нови Искър, кв. Курило, ПБ Сакса
029917224
office@saksa.bg
www.saksa-bg.com

 

 

 

 

 

Фирмата е регистрирана през 1993 г., като ЕТ Сакса-Светозар Димов. През 2004 г. е преобразувана в дружество с ограничена отговорност с основен капитал 505 000 лв.

През последните десет години компанията се налага, като основен доставчик на горива на едро и услуги свързани с петролния бизнес. Развитието и успехът на компанията са резултат от натрупания опит, високо квалифициран персонал и коректното сътрудичество с партньори, като ОМВ България ООД, ЕКО България ЕАД, Шел България ЕАД и Ромпетрол България ЕАД.

Сакса ООД е официален дистрибутор за България на изключителния представител на най-голямата рафинерия на балканския полуостров – Лукойл Нефтохим Бургас АД.
Какво предлагаме

САКСА ООД развива търговия на дребно под търговската марка Круиз, като залага на по-малък тип търговски обекти, предполагащи по-ниски разходи и продажни цени.

САКСА ООД е внедрила интегрирана система за управление съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, BH OHSAS 18001:2007 с обхват „Търговия на едро с петролни продукти с транспорт до клиента“ и ISO 14001  с обхват „Съхранение, търговия на едро, транспорт и доставка на петролни продукти“.

Компанията е основен доставчик на Министерство на отбраната и е сертифициран доставчик на горива по кодификационната система на НАТО с NCAGE-код 00NNU.
Нашата визия

Приносът на САКСА ООД към ограничаването на въглеродните емисиите в атмосферата е оценен със сертификат от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Мисията на САКСА ООД е удовлетворяването на нуждите и потребностите на своите клиенти с енергийни продукти и услуги, гарантиращи най-ефективните решения.

Нашите клиенти
Към 2018 г., наши клиенти са над 200 малки, средни и големи български и международни компании. Доставяме продукти и горива и на правителствени и военни организации.

УСЛУГИ:

Складова обработка
Петролна база Нови Искър

Сакса ООД разполага с петролен терминал в гр. Нови Искър, кв. Курило, който е разположен на площ от 36 504 кв.м. Общата резервоарна вместимост на терминала е 44 856 m3. Депото предоставя възможност за едновременно разтоварване на 13 ж.п. цистерни и 4 автоцистерни. Капацитетът на товарене е 640 m3/час. В терминала се обработват автомобилни бензини, дизелово моторно гориво, газьол, авиационен керосин, авиационен бензин, биодизел, биоетанол и котелно гориво.

Петролната база е лицензиран данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове и разполага с разрешително за експлоатация на предприятие с нисък рисков потенциал по Закона за опазване на околната среда.

Петролна база Русе

Сакса ООД оперира депо за светли нефтопродукти с площ 31 264 м2, в гр. Русе, бул. Тутракан №71, Свободна зона-Русе ЕАД. Общата резервоарна вместимост на терминала е 40 320 m3, а капацитетът на товарене е 396 m3/час.

Петролната база е лицензиран данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове и разполага с разрешително за експлоатация на предприятие с нисък рисков потенциал по Закона за опазване на околната среда. В депото се обработват автомобилни бензини, дизелово моторно гориво и биодизел.

 Съхранение на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти

Петролната база на Сакса разполага с 10 резервоара регистрирани, като складове за съхранение на задължителни запаси от нефтопродукти. В резервоарите се съхраняват запаси от автомобилен бензин, дизелово моторно гориво и газьол, авиационен керосин и котелно гориво. Сакса ООД предлага възможност, услугата по съхранение на задължителни запаси да се извършва с горива на вложителя или с гориво под наем.

Блендиране на минерални горива с биокомпонент

Използването на минерални горива със съдържание на биокомпонент за целите на транспорта в България е задължително. Процентното съдържание на биокомпонент се увеличава периодично в съответствие с Европейската директива за възобновяемата енергия и Закона за енергията от възобновяеми източници, в сила на територията на Република България. Сакса ООД разполага с най-съвременните съоръжения и технологии за съхранение и автоматизирано смесване на биодизел и биоетанол, съответно с с автомобилен бензин и дизелово гориво.

Биокомпонентът в резервоарите се съхранява под азот, което не позволява влошаване на качеството му, в резултат на химични реакции при взаимодействие с кислорода и водорода от въздуха. Смесването става изцяло автоматизирано, чрез впръскване на автоналивната естакада. Процентното съдържание периодично се контролира в лабораторията на петролната база.

Адитивиране на моторни горива с добавки

Гарантирането и подобряването на качеството на горивата е стратегическа задача за Сакса ООД.

Използването на подобрители в горивата гарантира по-добри експлоатационни и екологични характеристики, както и по-високо ниво на безопасност. Сакса ООД е представител на германският производител на добавки ERC GmbH. На автоналивните естакади в петролният терминал са инсталирани автоматични дозиращи устройства позволяващи впръскаването на до четири различни видове подобрители във всеки вид гориво.

Контрол на качеството

Сакса ООД разполага с една от най-съвременно оборудваните лаборатории за изпитване на атомобилни горива и горива за отопление. Лабораторията е акредитирана по стандарт ISO/IEC 17025:2005.

Внедрената в САКСА система за контрол на качеството във връзка с прилагането на стандарта ISO 9001:2008, гарантира проверката на всички входящи партиди горива, които се разтоварват в петролната база, както и повторна проверка на горивото от всеки резервоар преди започване на експедиция.

Управление на петролни бази

Сакса ООД има повече от 10 години опит в складовата обработка на течни горива. Висококвалифицирания персонал на фирмата обслужва петролните бази на ОМВ България ООД в градовете София и Видин. Благодарение на познаването и ползването на последните достижения в областта на автоматизацията и информационното обслужване на процесите по товарене и разтоварване на течни горива в терминалите е постигната висока ефективност и ниски технологични загуби. Операциите в терминалите се ръководят от сертифицирани консултанти по безопасност, съгласно международните конвенции за превоз на опасни товари ADR и RID.

Сред доставчиците с чиито технологични решения и софтуерни продукти е запознат и работи персонала на фирма Сакса са: Siemens, SAP, Isoil Impianti, A+H, Emerson, Anton Paar и Vega.

Международен транспорт на опасни товари

Сакса ООД притежва международен лиценз за обществен превоз на товари. Автомобилния парк включва единадесет специализирани транспортни средства за петролни продукти.

Всички камиони отговарят на Eвропейскaта норма за вредни емисии Euro 4.

Цистерните с вместимости от 36 до 7 хиляди литра са оборудвани с помпи и електронни разходомери с температурно компенсиране и печатащи устройства. При транспортирането на опасни товари нашия персонал стриктно спазва разпоредбите на конвенцията ADR. Камионите са оборудвани с глобална система за позициониране, като входовете и изходите на цистерните се контролират с електронни датчици. Системата осигурява пълен контрол над цистерните от склада до мястото на доставка и дава допълнителна гаранция за количеството и качеството на доставяните горива.

 

ПРОДУКТИ:

Пропан-бутан (LPG)

Пропан-бутанът представлява смес от леки въглеводороди – пропан (C3H8) и бутан (C4H10), които се намират в газообразно агрегатно състояние при атмосферна температура и налягане. Извлича се от находища на петрол и природен газ. Приблизително 60% от световния добив е от находища на нефт и природен газ, а около 40% се добива при преработката на нефт в рафинериите. Намира приложение, като автомобилно гориво, и като продукт за изгаряне за битови цели.

 Бензини

Автомобилните бензини са токсични прозрачни, жълто-тонирани течности. Та са смеси, получени от кипящи при ниска температура нефтопродукти и се използват предимно, като гориво в двигателите с вътрешно горене. В химичният им състав са предимно алифатни въглеводороди, получени от фракционна дестилация на петрол.

Нискооктановите бензини се подсилват с изооктан или ароматни въглеводороди, толуен и бензен за увеличаване на октановото число. Малки количества от различните добавки са общи, за целите на изпълнение на тунинг на двигателя или намаляване на вредните емисии от отработени газове. Съдържанието на сяра не може да бъде повече от 10 мг/кг.

Авиационно гориво

Керосинът е запалима въглеводородна течност. Керосинът се използва като самолетно гориво за реактивни двигатели. Произвежда се от първични дестилатни керосинови фракции, преминали през допълнително хидроочистване.

Евро дизел EN590

Дизеловото гориво с минерален произход е продукт от дестилацията на нефт при температура между 200 °C и 360 °C при атмосферно налягане. Химическият му състав са въглеродни вериги, които обикновено съдържат между 8 и 21 въглеродни атома във всяка молекула. Предназначен е за изгаряне в дизелови двигатели с вътрешно горене, задвижващи самоходни транспортни средства. Съдържанието на сяра не може да бъде повече от 10 мг/кг.

Газьол за ПКЦ

Газьолът е течно гориво от нефтен произход. Характеризира се с това, че най-малко 65 процента от обема му дестилират до 250°С и съответно най-малко 85 % дестилират до 350°С. Предназначен е за изгаряне в стационарни горивни инсталации за промишлени и комунални цели съгласно приложение. Съдържанието на сяра не може да бъде повече от 1000 мг/кг. Газьоли се изполазват и за задвижване на извънпътна техника, кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, трактори и плавателни съдове за отдих, като съдържанието на сяра не може да бъде повече от 10 мг/кг.

Котелно гориво

Котелното гориво е тежка нефтена фракция, която се получава след дестилиране на бензиновите, керосиновите и газьоловите (дизеловите) фракции. На вид е гъста и непрозрачна, тъмнокафява течност. В зависимост от физикохимичните свойства на нефта от който е получена и от предназначението си, мазутът бива маслен, смазочен, горивен, парафинен. В рафинериите се използва, като суровина за получаване на смазочни масла или за извличане на светли нефтопродукти чрез крекинг (бензин, дизелово гориво, керосин). Използва се като гориво в котли в електростанции, за отопление и в промишлени котли, а също и като дизелово гориво в мощни бавнооборотни двигатели, особено във флота.

Пътен битум и гудрон

Битумите за пътни настилки се получават изключително чрез процес на дестилация от точно определена селекция на суров петрол. Битум е лепилото, което се използва за съединяване на неорганични компоненти, като пясък, трошен камък, баластра и варовиков прах при полагането на асфалтови настилки. За гарантиране дълготрайност и устойчивост на пътните настилки при полагането на завършващитят покривен слой асфалт, се използва нефтен битум модифициран с прибавяне на бутадиен и стирол.

Биодизел

Биодизел е гориво, произведено от биологични ресурси различни от нефт. Биодизел може да се произвежда от растителни масла – соя, рапица и слънчоглед, както и от животински мазнини и се използва в автомобилни и други двигатели.

Това е най-перспективното и екологично чисто гориво. Биодизелът подобрява работата на двигателя, увеличава мощността му, не съдържа сяра и намалява разхода на гориво. Биодизелът може да се използва като чист биодизел (означение В100) или може да се смесва с минерален дизел в различни съотношения за повечето модерни дизелови мотори. В Българското закондателство е предвидено от 2012 г. минимално съдържание на биокопонент 6% (означение В6)

Два са принципните подходи за производство на биодизел.

При единият се използват няколко поредни химически преработки на изходната суровина. По този начин начин се произвеждат етилови или метилови естери на мастните киселини. Химическият процес задължително е свързан с производството на глицерин и на други странични продукти. Качеството на получавания глицерин е ниско и той-представлява проблем, тъй като следва да се неутрализира, като е зъмърсител.

За да се избегнат описаните проблеми може да се използва биогориво на маслена основа чрез технология Б.

При вторият подход се използват физико-химически и физически преработки на изходната суровина. Той не изисква специална стационарна инсталация. При него не протичат процеси с участието на отровни химически реагенти. По тази технология се произвежда само биогориво и няма никакви странични и съпътстващи продукти, които да зъмърсяват околната среда.

Биоетанол

Биоетанолът е заместител на традиционния бензин. Произвежда се от царевица, ечемик, захарна тръстика и др. Съгласно Зкона за енергията от възобновяеми източници съдържанието на биоетанол в автомобилните бензини трябва да се достигне 9% (означание В9) до 2016 г.

Биоетанолът е възобновяем енергиен източник, заместител или добавка към традиционния бензин. Биоетанолът не само се характеризира с по-високо октаново число и съответно осигурява по-ефективната работа на двигателя, но и отделя по-малко вредни емисии в атмосферата. Биоетанолът няма токсични съставни части, без съдържание на сяра е и има безотпадно производство.

При горене биоетанола не отделя вредни газове, миризми или пушек, а отделя водна пара като всеки жив огън и въглероден двуокис. Изгарянето на 1 л. биоетанол отделя въглероден двуокис, равен на количеството отделящо се при изгарянето на 2 средни по големина свещи.