ХЕБРОС БУС

Пловдив, бул. Македония 1, Автогара Родопи, ет. 2
032657811, 032657814, 032675425
 office@hebrosbus.com
 http://hebrosbus.com

 

 

 

 

Политиката по управление на ХЕБРОС БУС ООД е насочена към коректно обслужване и удовлетворяване очакванията на клиентите и на заинтересованите страни при извършване на автобусни превози, автогарови услуги, ремонт и поддръжка на МПС, прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства с ангажимент за опазване здравето и безопастността им, както и предотвратяване на замърсяването на околната среда и опазването й.

           

        

За осъществяването на тази политика Ръководството на фирмата насочва усилията си в следните направления:

Повишаване престижа на организацията и позитивния й имидж, чрез предоставяне на услуги, в съответствие с очаквания и потребностите на клиентите.
Поемане на 2/3 от пътническите превози в региона, чрез водещо качество.

Повишаване конкурентноспособността на организацията и нейното развитие, чрез инвестиционна експанзия.
Оптимизация на бизнес процесите с внедряване на съвременни информационни системи.

Провеждане на системно обучение на персонала за повишаване на неговата квалификация и мотивация към извършваната работа.

        

        

Предотвратяване на нараняванията, намаляване до минимум рисковете за здравето на персонала и другите заинтересовани страни, свързани с дейността.

Ефективно управление на рисковете за здравето и безопасността, съгласно действащите нормативни документи.
Подобряване на работната среда, защита на работещите в Организацията, съблюдаване очакванията на Обществото по отношение опазването на околната среда в съответствие с нормативните изисквания.

Въвеждане и ефективно използване на оборудване, материали и енергии, в съответствие с изискванията за безопасност и здраве при работа, както и за постигане на екологичен ефект.
Намаляване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, подобряване на ефективността и намаляване на разходите.
        
Ограничаване консумацията на горива чрез въвеждане на нови автобуси с икономични и екосъобразни двигатели. Ангажимент за съответствие с приложимите изисквания на нормативните актове и другите изисквания свързани с околната среда и здравето и безопасността при работа.

Непрекъснато подобряване на внедрената и поддържана Интегрирана система за управление.

За реализиране на тези цели в нашата фирма е разработена и внедрена Интегрирана система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Ръководството гарантира и създава необходимите условия за стриктно спазване изискванията на ИСУ във фирмата и за активното съдействие на изпълнителския и ръководния персонал в нейното развитие.


Вижте по-голяма карта

2012-2015 © ИМедия Консулт ЕООД